Oferta dla Inwestorów:

Dla potrzeb sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego od fazy koncepcji do uzyskania pozwoleń na użytkowanie i rozpoczęcia działalności w nowych obiektach będziecie Państwo potrzebować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie Robót Elektrycznych.  Często jest to formalne zalecenie przy uzyskaniu pozwolenia na budowę.

W związku z powyższym Adam Zawadzki Elektryka Zarządzanie zapewnia Inwestorom następujące usługi:

– Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymaganiami ustawy Prawa Budowlanego,

– Sprawdzanie prowadzonych robót pod względem jakości i zgodności z dokumentacją projektową, normami ustawowymi i wymaganiami Inwestora,

– Opiniowanie wniosków w sprawie robót zamiennych lub dodatkowych

– Sprawdzanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej Wykonawcy robót budowlanych pod kątem zgodności z zapisami Kontraktów i wydanie opinii w tym zakresie

– Opiniowanie harmonogramów robót oraz jego zaawansowania

– Egzekwowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów BHP

– Uczestniczenie w rozruchach, testach oraz w odbiorach

– Czynne uczestnictwo podczas narad budowlanych i spotkań koordynacyjnych

– Raportowanie przebiegu prac zainteresowanym stronom

Dodatkowo:

– Koordynacja działań projektowych

– Koordynacja działań ekip wykonawczych

– Weryfikacja wycen robót elektrycznych